menu
tytul: O modraszku arionietytul: Zaloty i gody u motylitytul: Ogrody i szklarnie motylitytul: Naturalni wrogowietytul: Motyle chronionetytul: Ochrona czynna motylitytul: Motyle chronione w ramach Natury 2000tytul: Wczesnowiosenne motyle

Przyczyny wymierania motyli

W Polsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat środowisko przyrodnicze ulega procesowi stopniowej degradacji. Szczególnie niepokojąca jest zmiana sposobu gospodarowania na obszarach wiejskich, które objawiają się zastępowaniem wielogatunkowej mozaiki upraw rozległymi monokulturami.

Motyle dzienne należą do zwierząt szczególnie podatnych na te niekorzystne zmiany, a zanikanie siedlisk jest jedną z głównych przyczyn wymierania tych zwierząt.
Dzięki prowadzonemu od 1986 roku programowi pn. „Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce” poznano miejsca występowania, a także zmiany wielkości populacji wszystkich krajowych gatunków motyli w ostatnim dwudziestoleciu.
Wyniki prowadzonych badań nie pozostawiają wątpliwości - ponad 40% spotykanych w Polsce motyli dziennych jest w mniejszym bądź większym stopniu narażona na wyginięcie. Wśród nich 6 gatunków jest krytycznie zagrożonych: niepylak apollo, modraszek gniady, strzępotek edypus, skalnik bryzeida, skalnik driada, przestrojnik titonus , a aż 16 gatunków – zagrożonych.

Liczba gatunków motyli w poszczególnych kategoriach zagrożeń:

EX – wymarłe (5 gatunków motyli)
CR – krytycznie zagrożone (6 gatunków motyli)
EN – zagrożone (19 gatunków motyli)
VU – narażone (18 gatunków motyli)
NT – bliskie zagrożenia (3 gatunki motyli)
LC – najmniejszej troski (8 gatunków motyli)
DD – dane niepełne (1 gatunek motyla)

Głównymi przyczynami wymierania gatunków motyli jest przekształcanie środowiska przez człowieka, w tym prowadzona gospodarka rolna i leśna. Chodzi tu głównie o stosowanie środków ochrony roślin, wprowadzanie monokultur, niewłaściwie prowadzone zalesienia, melioracja lub przekształcanie łąk. Równie istotnymi przyczynami wymierania motyli są: rozrost miast i stref przemysłowych, a także rozwój infrastruktury. W wyniku tych procesów następuje fragmentacja lub całkowity zanik wielu cennych siedlisk, w tym również miejsc występowania motyli.

motyle.php?dzial=6&kat=20&art=18
oserwisie

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

motyle.php?dzial=2&kat=14&art=34

Motyle chronione w ramach Natury 2000

Sieć obszarów chronionych Natura 2000 powstała na skutek przyjęcia przez państwa Unii Europejskiej dwóch dyrektyw: tzw siedliskowej (...)


Ochrona czynna motyli


Naturalni wrogowie


Motyle chronione


imgstopka
link terra